Purchase conditions_icon_1140x600.jpg

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY NUTRAQ CZ s.r.o.

1 Úvodní ustanovení

1/1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.osloskinlab.cz, společnost NutraQ CZ s.r.o., IČO 248 50 225, se sídlem Pod dráhou 1637/2, 170 00, Praha 7, zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 180231 (dále jen „prodávající“), a kupujícího při prodeji doplňků stravy (dále jen „zboží“).

1/2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „ObčZ“). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy upravené i neupravené těmito obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem.

1/3 Kupující-spotřebitel musí být při učinění objednávky zboží starší 18 let. Na objednávku spotřebitele mladšího 18 let se hledí jako by nebyla učiněna.

Tyto obchodní podmínky byly naposledy aktualizovány dne 12. řijna 2023 a nabývají účinnosti jak pro již uzavřené smlouvy, tak pro smlouvy nové.

2 Členství Oslo Skin Lab a jednorázový nákup

2/1 Kupující objednávkou zboží zadanou prostřednictvím telefonního operátora nebo elektronického obchodu www.osloskinlab.cz objednává zboží buďto jednorázově („jednorázový nákup“) nebo zakupuje na dobu neurčitou členství Oslo Skin Lab tak, že zboží bude zasíláno po jednom kuse v pravidelných intervalech („členství Oslo Skin Lab“) ve lhůtě a ceně uvedené v objednávce elektronického obchodu nebo uvedené při rozhovoru s telefonním operátorem, s tím, že:

(a) první zásilka zboží v rámci členství Oslo Skin Lab nebo jednorázová zásilka bude kupujícímu odeslána do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prostřednictvím telefonního operátora nebo odesláním potvrzujícího e-mailu či sms zprávy ze strany prodávajícího;

(b) další zásilky zboží v rámci členství Oslo Skin Lab jsou zasílány v intervalu, který je uveden v objednávkovém formuláři a tento interval počíná dnem stanoveným pro odeslání první zásilky zboží;

(c) druh, množství zboží a místo dodání jsou sjednány v objednávce;

(d) kupující je oprávněn upravit zadání pro další zásilky, vyloučit odeslání jednotlivé zásilky či všech dalších zásilek, pokud je žádost o tuto změnu písemně, telefonicky nebo e-mailem doručena prodávajícímu nejpozději do konce zveřejněné provozní doby zákaznického centra prodávajícího v 5. pracovní den předcházející stanovenému termínu odeslání předmětné zásilky.

2/2 Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží jednorázově nebo v těchto pravidelných intervalech dodávat a kupující se zavazuje platit za dodané zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

3 Objednání zboží a uzavření smlouvy prostřednictvím telefonního operátora

3/1 Pro platné zadání objednávky prostřednictvím telefonního operátora je nutné uvedení a potvrzení identifikačních a kontaktních údajů kupujícího, určení druhu zboží, množství zboží a místa dodání.

3/2 Před konečným a závazným potvrzením objednávky je kupujícímu obsah objednávky a obsah obchodních podmínek zrekapitulován včetně případného sjednaného členství Oslo Skin Lab.

4 Objednání zboží a uzavření smlouvy v elektronickém obchodě www.osloskinlab.cz

4/1 Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě www.osloskinlab.cz je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

4/2 Kupující je oprávněn před závazným potvrzením objednávky tuto objednávku zkontrolovat a změnit vyplněná data, případně zjistit a opravit chyby. Přehled objednávky je umístěn po provedení objednávky při stisku tlačítka „Pokračovat“. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrzením objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Při potvrzení objednávky kupující rovněž potvrdí souhlas s těmito obchodními podmínkami a dále s výší ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů (pokud se jedná o jednorázový nákup) platných v době učinění a odeslání objednávky.

4/3 Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce prodávající zašle e-mail s akceptací objednávky.

4/4 Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícímu k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu. Teprve objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy podle § 1732 ObčZ, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena až doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek.

4/5 Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O tom musí kupujícího bezprostředně informovat.

4/6 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

5 Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží

5/1 Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena jako cena konečná, včetně DPH.

5/2 Konečná částka k úhradě za zásilku, resp. první zásilku v případě členství Oslo Skin Lab je potvrzovaná kupujícím prostřednictvím telefonního operátora nebo je potvrzovaná kupujícím v elektronickém obchodě po vyplnění objednávkového formuláře. Cena dalších zásilek (pokud se liší od ceny první zásilky) v případě členství Oslo Skin Lab je potvrzována kupujícím prostřednictvím telefonního operátora nebo je potvrzovaná kupujícím v elektronickém obchodě po vyplnění objednávkového formuláře.

5/3 Zboží je zasíláno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, a to smluvními přepravci prodávajícího, kteří jsou specifikováni v objednávkovém formuláři. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů za uskladnění a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady na poštovné a balné a způsoby dopravy jsou uvedeny níže v odstavci 5/8.

5/4 Platbu za zboží kupující uhradí včetně DPH bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu, který je součástí zásilky. Prodávající nepřijímá platby v hotovosti. Všechny údaje potřebné pro provedení platby jsou uvedeny na faktuře. Při platbě převodem je nezbytné uvést správný variabilní symbol, který je také stanoven na faktuře. Celkovou částku kupující hradí ve výši uvedené na faktuře a částku nezaokrouhluje. Splatnost daňového dokladu je 14 dní ode dne vystavení faktury. Platba je možná pouze tímto popsaným způsobem. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny v souladu s § 2132 ObčZ. V případě, že si kupující zvolil členství v Oslo Skin Lab s dodacím intervalem 8 týdnů, zaplatí za produkt Oslo Skin Lab ve dvou splátkách. První faktura na polovinu částky bude kupujícímu zaslána e-mailem při expedici produktu z našeho skladu. Faktura na druhou polovinu částky bude zasílána e-mailem čtyři týdny po odeslaní produktu. Pokud kupující zruší členství před zaplacením druhé částky, je kupující povinen tuto částku uhradit, protože produkt byl již dodán.

5/5 Ceny zboží platí do doby jejich změny. Oznámení o změně ceny je kupujícímu zasíláno v dostatečném předstihu před tím, než změny nabydou účinnosti. Úvodní nabídky nelze nespravedlivě zneužívat častým a opakovaným objednáváním/rušením

5/6 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy prodávajícím kupujícímu slouží zároveň jako daňový doklad.

5/7 Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků při komunikaci s prodávajícím se řídí podmínkami mezi kupujícím a poskytovatelem příslušného komunikačního prostředku.

5/8 V případě, že se kupující dostane s úhradou dlužné částky do prodlení, bude kupujícímu zaslána upomínka. Penále na pokrytí administrativních nákladů spojených se zasláním upomínky činí za každou upomínku 45,- Kč. Tato částka bude připočítána k částce faktury. V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu všechny vzniklé pohledávky včetně případných penále, může prodávající po uplynutí splatnosti 2. upomínky postoupit pohledávku smluvní společnosti Intrum Czech, s.r.o.

5/9 NABÍZENÉ ZPŮSOBY DOPRAVY 

DRUH CENA DORUČOVACÍ DOBA
Česká pošta – obyčejné listovní psaní zdarma 3–5 pracovních dní (bez garance – orientační doba)
GLS Jednorázová zásilka: 55,- Kč 
Členství: zdarma
24 hodin

5/10 Doručení probíhá až po vyskladnění, které činí 1–2 pracovní dny. Lhůta pro doručení tedy činí součet doručovací doby dle zvoleného druhu dopravy a doby vyskladnění, standardně tedy nejvýše 7 pracovních dní. Doba může být prodloužena z důvodu na straně přepravní služby.

5/11 V případě, že nabízený způsob dopravy není uveden u objednávkového formuláře, je možné daný druh dopravy nastavit na základě telefonického anebo e-mailového požadavku.

6 Odstoupení od smlouvy

6/1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 ObčZ odstoupit bez udání důvodů od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, resp. první zásilky zboží kupujícím nebo jím určenou osobou (jiná než dopravce).

6/2 Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující-spotřebitel ve lhůtě 14 dnů dle předchozího odstavce prokazatelně alespoň odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to e-mailem na adresu info@osloskinlab.cz nebo písemně na adresu prodávajícího: NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, 170 00, Praha 7 s uvedením čísla objednávky a případně čísla bankovního účtu, na který bude připsána částka za vrácené zboží. Jako oznámení o odstoupení od smlouvy lze využít formulář tvořící přílohu č. 1 těchto podmínek. V případě, že byl využit tento formulář, potvrdí prodávající kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny prodávající doporučuje kupujícímu zboží zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, a to buď fyzickým dodáním, nebo odesláním na výše uvedenou adresu prodávajícího (nikoli dobírkou). Náklady spojené s vrácením zboží z důvodu odstoupení dle tohoto článku nese kupující-spotřebitel.

6/3 Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy, vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží dle požadavku kupujícího-spotřebitele buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). Prodávající není povinen vrátit přijatou kupní cenu dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6/4 Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně překontrolovat a přezkoušet. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné za účelem nutného obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nebo není-li zboží vráceno v kompletním stavu; prodávající je oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží vůči kupní ceně, která má být vrácena; výši kompenzace je však prodávající povinen prokázat.

6/5 V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

7 Záruční doba, Práva z vadného plnění

7/1 Záruční doba zboží odpovídá době minimální trvanlivosti vyznačené na obalu zboží.

7/2 Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle ustanovení ObčZ, zejména dle § 2099 ObčZ a následující. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7/3 Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle ustanovení ObčZ, zejména dle § 2099 ObčZ a následující.

7/4 Nároky z vad zboží lze uplatnit telefonicky na zákaznické lince prodávajícího, případně též písemně na adrese prodávajícího: NutraQ CZ s.r.o., Pod dráhou 1637/2, 170 00, Praha 7. Kupující je při reklamaci povinen sdělit údaje nezbytné pro identifikaci reklamované zásilky, pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace. Nároky z vad zboží jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, u kupujícího-spotřebitele nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7/5 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, tedy například na případy mechanického poškození po dodání, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo doporučením k užívání nebo z důvodu neseznámení se s doporučením k užívání.

7/6 Prodávající potvrdí v písemné formě, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, včetně provedení opravy a doby jejího trvání. Spotřebitel bude o způsobu vyřízení reklamace informován způsobem, kterým byla uplatněna, ledaže žádá způsob jiný. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů. Pokud prodávající nekontaktuje spotřebitele do 30 dnů, má se za to, že vada je neodstranitelná a kupující-spotřebitel tak může nárokovat cenu výrobku zpět.

7/7 Náklady na vrácení zboží hradí prodávající. V případě, že je uplatnění vad učiněno dle odst. 7/4 bez zbytečného odkladu, řádně dle účinné právní úpravy a je oprávněné, prodávající zajistí na své náklady přepravu zboží včetně jeho vyzvednutí na adrese kupujícího.

8 Osobní údaje

Za účelem plnění této smlouvy bude prodávající zpracovávat určité osobní údaje, které s vámi mohou být spojeny (např. jméno a adresa). Více o našem zpracování osobních údajů si můžete přečíst kliknutím na následující odkaz.

9 Mimosoudní řešení sporů

9/1 V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z prodeje zboží se může kupující nebo kupující-spotřebitel obrátit nejdříve s žádostí o jejich vyřešení přímo na prodávajícího. Kupující-spotřebitel se může v případě jakéhokoli sporu mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem obrátit také na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací ohledně mimosoudního řešení sporů zde.

Můžete také využít online portál pro stížnosti Evropské komise, který však bude relevantní především v případě, že jste spotřebitel s bydlištěm mimo Českou republiku. Portál pro stížnosti naleznete zde: https://ec.europa.eu/commission/.

10 Závěrečná ustanovení

10/1 Kupní smlouva pro členství Oslo Skin Lab dle těchto obchodních podmínek se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že kterákoli strana může smlouvu písemně, telefonicky nebo e-mailem vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou o délce 5 pracovních dnů. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

10/2 Kupující je o obsahu těchto podmínek informován při zadání své objednávky a tyto obchodní podmínky jsou též zobrazeny na webových stránkách prodávajícího, takže je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Prodávající je povinen kupujícímu – spotřebiteli poskytnout v textové podobě kromě znění smlouvy i znění těchto obchodních podmínek.

10/3 Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je účinné ke dni potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit a potvrzením objednávky stvrzuje, že je s jejich obsahem srozuměn.

10/4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či nevynutitelné, nebo se neplatným nebo nevynutitelným stane, namísto něj nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či nevynutitelnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo nevynutitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení.

10/5 Tyto obchodní podmínky mohou být změněny v případě zvláštních potřeb a/nebo v případě změn v zákonech, předpisech nebo doporučeních. V případě změn obchodních podmínek budete informováni nejpozději 1 měsíc před účinností změn. Pokud si na základě změněných podmínek přejete ukončit smlouvu, můžete tak učinit. Neukončení smlouvy po změnách podmínek smlouvy znamená, že přijímáte aktualizované podmínky smlouvy. Nové podmínky budou oznámeny na našich webových stránkách v souvislosti s rozesílanými novými podmínkami.

10/6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. října 2023.

Příloha č.1 - reklamační formulář ZDE.